top of page
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - CSR

Dlaczego potrzebujemy takich szkół?

 

Psychospołeczną konsekwencją okresu dojrzewania jest bunt przeciwko rodzicom, nauczycielom i wszystkim dorosłym, którzy stają na drodze do niezależności i wolności. W okresie adolescencji potrzeby te są tak silne, że nie sposób ich stłumić, a najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie nastolatkom odpowiednich warunków do bezpiecznego ich zaspokajania.

 

Ludzie buntują się przeciwko ograniczeniom, gdy bariery znikają taka postawa przestaje mieć rację bytu, a tą potężną energię można zainwestować w kreowanie nowej rzeczywistości.

 

Okres dojrzewania, to także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kim jestem? Nastolatek patrzy na siebie przez pryzmat grupy rówieśniczej, której akceptacja zaspokaja jego kolejną, bardzo ważną potrzebę. Społeczność, w której relacje oparte są na szacunku, zaufaniu i współpracy wspierają prawidłowy rozwój psychospołeczny. W grupie, którą łączy wspólny cel znika rywalizacja, a jej miejsce zajmuje współpraca, która daje przestrzeń do rozwoju społeczności i indywidualności każdej jednostki. Trudno odpowiedzieć na pytanie - kim jestem? nie będąc świadomym swoich  zasobów, potrzeb, uczuć i myśli. Tylko zaglądając z uważnością do swojego wnętrza możemy odkryć tą wielką tajemnicę. 

 

Badania neurologiczne pokazują, że nasz mózg uczy się, gdy jesteśmy aktywni, gdy doświadczamy i przeżywamy, im głębiej przetwarzamy treści, tym lepiej je zapamiętujemy. W sytuacjach pozbawionych lęku uczymy się lepiej, pozytywne emocje odgrywają więc bardzo ważną rolę w procesie utrwalania wiedzy. Zapamiętujemy informacje, które są dla nas nowe, ważne i ciekawe. Najefektywniej uczymy się we wspólnocie, współpracując ze sobą wzajemnie. Wiedza teoretyczna, którą możemy wykorzystać w praktyce, tu i teraz nabiera wartości.

Współczesna szkoła nie odpowiada na potrzeby nastolatków. Nie stwarza im przestrzeni do zdobywania doświadczeń, odkrywania pasji, zainteresowań i własnych zasobów.

 

Absolwent liceum nie wie kim jest i dokąd zmierza, często wybiera kierunek dalszego kształcenie pod wpływem rodziców i aktualnie panujących trendów.

 

Wiedza teoretyczna zdobywana na lekcjach dziś już nie wystarczy. Świat potrzebuje ludzi samodzielnych, niezależnych, kreatywnych, świadomych swoich uczuć, potrzeb i zasobów. Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie przyczyniają się do wzbogacenia życia innych.

 

Nie zmienimy systemu edukacji czekając na kolejną reformę szkolnictwa. Nie dokonamy zmiany otwierając prywatne szkoły, do których dostęp będą mieli tylko uczniowie z zamożnych rodzin.

 

REALIZACJA, to międzynarodowy projekt niepublicznych liceów, działających zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów, dzięki społecznemu zaangażowaniu biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

 

Każdy uczeń zostanie objęty programem stypendialnym, który umożliwi mu bezpłatną edukację skrojoną na miarę jego potrzeb. Edukację, która będzie wspierać rozwój kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności nie tylko jednostki, ale także całego społeczeństwa.

 

Do współpracy zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko korporacje ale także małe i średnie firmy, które będą chciały zostać fundatorami programów stypendialnych dla uczniów szkół REALIZACJA.

 

Każde przedsiębiorstwo będzie miało szansę stać się częścią społecznej zmiany systemu edukacji na całym świecie.

bottom of page