top of page
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Psychospołeczną konsekwencją okresu dojrzewania jest bunt przeciwko rodzicom, nauczycielom i wszystkim dorosłym, którzy stają na drodze nastolatków do niezależności i wolności. W okresie adolescencji potrzeby te są tak silne, że nie sposób ich stłumić, a najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie nastolatkom odpowiednich warunków do bezpiecznego ich zaspokajania.

 

Ludzie buntują się przeciwko ograniczeniom, gdy bariery znikają taka postawa przestaje mieć rację bytu, a tą potężną energię można zainwestować w kreowanie nowej rzeczywistości. Okres dojrzewania, to także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kim jestem?

 

Nastolatek patrzy na siebie przez pryzmat grupy rówieśniczej, której akceptacja zaspokaja jego kolejną, bardzo ważną potrzebę. Społeczność, w której relacje oparte są na szacunku, zaufaniu i współpracy wspierają prawidłowy rozwój psychospołeczny. W grupie, którą łączy wspólny cel znika rywalizacja, a jej miejsce zajmuje współpraca, która daje przestrzeń do rozwoju społeczności i indywidualności każdej jednostki.

 

Trudno odpowiedzieć na pytanie - kim jestem? nie będąc świadomym swoich  zasobów, potrzeb, uczuć i myśli. Tylko zaglądając z uważnością do swojego wnętrza możemy odkryć tą wielką tajemnicę. 

 

Badania neurologiczne pokazują, że nasz mózg uczy się, gdy jesteśmy aktywni, gdy doświadczamy i przeżywamy, im głębiej przetwarzamy treści, tym lepiej je zapamiętujemy. W sytuacjach pozbawionych lęku uczymy się lepiej, pozytywne emocje odgrywają więc bardzo ważną rolę w procesie utrwalania wiedzy. Zapamiętujemy informacje, które są dla nas nowe, ważne i ciekawe. Najefektywniej uczymy się we wspólnocie, współpracując ze sobą wzajemnie. Wiedza teoretyczna, którą możemy wykorzystać w praktyce, tu i teraz nabiera wartości.

 

Współczesna szkoła nie odpowiada na potrzeby nastolatków. Nie stwarza im przestrzeni do zdobywania doświadczeń, odkrywania pasji, zainteresowań i własnych zasobów. Absolwent liceum nie wie kim jest i dokąd zmierza, często wybiera kierunek dalszego kształcenie pod wpływem rodziców i aktualnie panujących trendów.

 

Wiedza teoretyczna zdobywana na lekcjach dziś już nie wystarczy. Świat potrzebuje ludzi samodzielnych, niezależnych, kreatywnych, świadomych swoich uczuć, potrzeb i zasobów. Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie przyczyniają się do wzbogacenia życia innych.

bottom of page