top of page
konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Edukacji Montessori w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12

 2. Konkurs rozpoczyna się 20-go czerwca 2018 r. i trwać będzie do 7 lipca 2018r.

 3. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu, zgodnie z instrukcją:

Twój znajomy poprosił Cię o pomoc, bo wierzy w Twoją kreatywność i pomysłowość. W lipcu planuje otworzyć małą kawiarnię nad polskim morzem. Zdaje sobie sprawę z dużej konkurencji, jednak jego pasja wypiekania oryginalnych słodkości jest silniejsza od strachu przed niepowodzeniem. 

Zasoby, którymi dysponuje Twój znajomy:

1.  Food truck - furgonetka umożliwiająca sprzedaż i przygotowanie słodkich wyrobów.

2. Oryginalna i ściśle tajna, rodzinna receptura umożliwiająca przygotowanie trzydziestu rodzajów ciast.

3. Środki finansowe i niezbędne uprawnienia do rozpoczęcia działalności.

Twoje zadanie:

1. Wybierz miejscowość nad Bałtykiem, które zwiększy szansę na sukces - wyjaśnij dlaczego dokonałeś takiego wyboru, co Tobą kierowało i jakie fakty przemawiają na korzyść tego miejsca (do 10 zdań).

2. Wymyśl nazwę kawiarni, która zwiększy jej szansę na sukces i będzie wspierać zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów - wyjaśnij dlaczego dokonałeś takiego wyboru, co Tobą kierowało i jakie fakty przemawiają na korzyść tej nazwy (do 10 zdań).

3. Zaprojektuj logo kawiarni, które umożliwi jej rozpoznawalność i wyróżni ją na tle konkurencji - nie musisz korzystać z profesjonalnych programów komputerowych, wystarczy szkic, rysunek na jednej stronie formatu A4, stworzony przy użyciu kredek, czy farb.

4. W konkursie mogą brać udział tylko absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2016/2017 lub 2017/2018

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy wysłać e-mailem na adres: liceum@realizacja.net lub pocztą tradycyjną na adres: Liceum Ogólnokształcące REALIZACJA, 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz rok ukończenia szkoły, a także zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział uczestnika w konkursie - Załącznik nr 1. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Administratorem danych jest Europejskie Centrum Edukacji Montessori w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie, pod nr tel. 797-397-446. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu - do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo. Osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wykonania usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej wykonanie.

 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie 16 lipca 2018 r.

 4. Nagrodą w konkursie jest 30 programów stypendialnych umożliwiających bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym REALIZACJA w roku szkolnym 2018/2019.

 5. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród.

 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 Postanowienia końcowe:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.realizacja.net

 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

 • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

 • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

 • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

bottom of page